Den AASL Wooltz ass eng Asbl, déi versicht,Leit ze motivéieren, Sport ze maachen. 
Mir sënn dabei verschidden Saachen ob Been ze stellen an versichen verschidden Sporteventer ob Wooltz ze bréngen. 

Comité

Presidentin

Czekanowicz Laura

Tresorier

Schenk Francois

Sekretär

Rentmeister Natascha